Laboratorium Młodzieżowej Demokracji

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa powstała w 2015 roku.
Zespół Fundacji tworzą osoby z bogatym dorobkiem naukowym, dydaktycznym, projektowym, pełne pasji i zaangażowania, dla których ważne są takie wartości jak: demokracja, wolność, godność, prawa człowieka.
Od początku istnienia Fundacji zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w zakresie szeroko rozumianych innowacji społecznych.
 Działamy na rzecz seniorów i młodzieży, przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz regionalnych, osób pracujących i tych, którzy szukają swego miejsca w życiu… w Polsce i w Europie…

Więcej

Zakończenie naboru zespołów!

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2023 r o północy zamknęliśmy nabór Zespołów Konkursowych w Konkursie Junior Demokracji. Do Konkursu zgłosiło się 17 Zespołów z terenu całej Polski. Trwa procedura

Czytaj więcej »

Wielkanoc 2023

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja!  życzą Rada

Czytaj więcej »

Celem projektu jest

 

  • Rozwijanie świadomego uczestnictwa młodych mieszkańców gmin w Polsce – młodzieży w wieku 13-19 lat – w życiu społecznym, poprzez podejmowanie lokalnych działań na rzecz własnej społeczności (w szczególności w zakresie demokracji, praworządności, praw człowieka, zmian klimatycznych),
  • Zdobywanie i rozwijanie przez młodzież wszechstronnych kompetencji społecznych, w tym osobowych, interpersonalnych, współpracy w zespole itp. m. in. poprzez praktyczne doświadczenie tworzenia i realizacji projektów społecznych odpowiadających na potrzeby młodych ludzi lub lokalnych społeczności,
  • Wypracowanie metod włączania młodzieży w procesy decyzyjne i konsultacji społecznych, w tym również w jednostkach samorządu terytorialnego.

W konkursie biorą udział Zespoły składające się z 3 do 5 osób. Każdy Zespół pracuje pod opieką Opiekuna, czyli osoby dorosłej.

Konkurs jest dwuetapowy. Etap I to poznanie potrzeb określonej grupy społecznej i przygotowanie koncepcji rozwiązania tej potrzeby. Etap II to podjęcie się przez Zespół we współpracy z innymi partnerami lokalnymi próby wdrożenia tego pomysłu na inicjatywę społeczną.

Wszystkie zakwalifikowane do Konkursu Zespoły otrzymają wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń, wymiany informacji, inspiracji itp.

Ocenie Jury Konkursu podlegają wyniki pracy Zespołu w obu etapach łącznie.  Zespoły, które przygotują najlepsze pomysły (najbardziej innowacyjne i adekwatne) zostaną nagrodzone. Prezentacje projektów inicjatyw społecznych i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Krakowie w dniu 29 września 2023 r.

Konkurs Junior Demokracji

Konkurs na inicjatywę społeczną, która stworzona przez młodzież, rozwiązuje zidentyfikowany problem określonej grupy osób. 

Projektem inicjatywy społecznej może być każdy dopuszczalny i nienaruszający porządku prawnego i społecznego pomysł na rozwiązanie jakiegoś zidentyfikowanego problemu określonej grupy społecznej/środowiska/społeczności. W szczególności mogą to być inicjatywy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, akcje pomocowe, działania charytatywne, promocyjne, upowszechniające jakąś wiedzę, ideę lub sposób działania na rzecz danej społeczności, debaty publiczne, konferencje, seminaria itp. Projektem inicjatywy społecznej nie mogą być zbiórki pieniężne ani żadne zgromadzenia i działania o charakterze politycznym, agitacyjnym, światopoglądowym (ideologicznym) oraz naruszające obowiązujące w Polsce prawo. W szczególności nie mogą to być działania w jakikolwiek sposób naruszające godność i prawa człowieka i obywatela.

O Projekcie

Laboratorium Młodzieżowej Demokracji to autorski projekt Fundacji MIS, którego I edycja została zorganizowana w 2016 roku z partnerskim udziałem Powiatu Krakowskiego. Ideą główną projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do eksperymentowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie szerzenia i umacniania idei demokratycznych wśród młodych ludzi w Polsce. Projekt stwarza szanse i okazje młodym ludziom, by mogli w praktyce sprawdzić, na czym polega demokracja, jakie reguły w jej ramach obowiązują oraz tworzyć nowe, innowacyjne sposoby uczestnictwa młodych ludzi w realiach społeczeństwa otwartego (demokratycznego).

Składowe projektu Laboratorium Młodzieżowej Demokracji (demYLab) to:

  • Konkurs „Junior Demokracji”
  •  – poszukujemy najciekawszych pomysłów na demokratyczny udział młodzieży w życiu swoich społeczności
  • Inkubator Nowych Idei – stwarzamy dogodne warunki do tego, by pomysły młodzieży sprawdzić w polskich realiach szkoły, gminy…..
  • Forum Debaty „Agora Młodych” – stwarzamy miejsce do otwartej dyskusji o sprawach, które interesują i nurtują młodych ludzi

Celem głównym projektu jest rozwój dialogu społecznego, obywatelskiego i międzypokoleniowego, aktywizacja obywatelska i społeczna młodzieży oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego wspólnot lokalnych, tj. w gminie, sołectwie, dzielnicy, osiedlu, sąsiedztwie, szkole itp., w tym również z wykorzystaniem wypracowanych w ramach Projektu innowacyjnych metod, narzędzi i rozwiązań partycypacyjnych.

 

 

 

 

  • Akcelerator Idei – zachęcamy sponsorów i mecenasów do tego, by inwestowali w najciekawsze pomysły młodzieży, które służą rozwijaniu i umacnianiu wartości demokratycznych w życiu publicznym

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat i ich opiekunów, nauczycieli, instruktorów, liderów, władz lokalnych i wszystkich środowisk społeczno-kulturalno-gospodarczych, szczególnie z obszarów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast oddalonych od centrów koncentracji życia i aktywności społecznej i obywatelskiej w Polsce.

 

Najważniejszym elementem projektu jest Konkurs „Junior Demokracji”

Organizatorzy w ramach projektu proponują także szkolenie dla dorosłych opiekunów zespołów młodzieżowych „Animator w kreowaniu inicjatyw lokalnych”, które wyjaśnia rolę opiekuna w procesie tworzenia projektu przez młodzież, wyposaża opiekunów w narzędzia pracy z młodzieżą.

Sponsor Projektu

Projekt współfinansowany przez Ambasadę USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady
i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.